Papier Czerpany

Papier czerpany - jest to rodzaj papieru, który wykonywany jest w procesie czerpania, na który sk?ada si? etap wyodr?bnienia pojedynczych w?ókien z surowców ro?linnych oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny w?ókien, odwadnianej na sicie.

Zanim zacz?to u?ywa? papieru do sporz?dzania dokumentów wykorzystywano inne materia?y:

  • stemplowano glin?,
  • ryto znaki na korze drzew,
  • grawerowano w metalu i kamieniu,
  • pisano na jedwabiu i pergaminie.

Najbardziej podobny do papieru by? papirus. Robiono go z ??czonych warstwowo w?ókien trzciny, zastosowano to po raz pierwszy oko?o czterech lub pi?ciu tysi?cy lat temu w Egipcie.

Przyjmuje si?, ?e papier wynaleziono w Chinach w 105 roku n.e. .By? to w?a?nie papier czerpany.
W XI wieku zacz?to produkcj? papieru czerpanego w Europie (pó?wysep Iberyjski, Sycylia).
Od XV wieku, czyli zapocz?tkowania druku w Europie, zwi?ksza si? tutaj tak?e zapotrzebowanie na papier czerpany.
W 1799 roku Luis Nicolas Robert wynalaz? maszyn? papiernicz?, a w 1803 postawiono pierwsz? maszyn? papiernicz? w Anglii, co sprawi?o ?e produkcja papieru czerpanego zacz??a stopniowo si? zmniejsza?.
Powtórnie, pod koniec XX w. wzros?o zapotrzebowanie na papier czerpany z powodu jego walorów artystycznych. W krajach Dalekiego Wschodu produkcja papieru czerpanego trwa nieprzerwanie ca?y czas.

tagi: